19 മാർച്ച് 2012

ദശപുഷ്പങ്ങള്‍

നിലപ്പന 
                                                       
ഉഴിഞ്ഞ 

കറുക 

വിഷ്ണുക്രാന്തി 

പൂവാം കുരുന്നില 


മുക്കുറ്റി 

മുയല്‍ ചെവിയന്‍ 
ചെറൂള  
കയ്യോന്നി 

തിരുതാളി